De bouwvergunning oftewel omgevingsvergunning

Gepubliceerd op 21 mei 2014 door redactie Het Wiel

De term bouwvergunning is eigenlijk niet meer juist. Tegenwoordig heet het omgevingsvergunning. De overheid wilde graag dat er minder regels zouden komen en minder verschillende vergunningen en loketten. Zodat het voortaan makkelijker en in één vergunning geregeld kan worden als meerdere vergunningen voor een project nodig zijn. Voor de activiteit bouwen was die wijziging niet erg nodig, omdat het meestal maar om één vergunning gaat, maar het is nu eenmaal zo. Verder is er eigenlijk niet zoveel veranderd.

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is en blijft het belangrijkste document als u een nieuwe woonwagen wilt bouwen of verbouwen. In een bestemmingsplan staan de voorschriften waaraan uw woonwagen moet voldoen. Er staat hoe hoog de wagen mag zijn en vaak ook hoe groot de totale vloeroppervlakte mag zijn. Het komt nog regelmatig voor dat er sprake is van een oud bestemmingsplan, maar dat wordt nu vrij snel veranderd. Het is de bedoeling dat alle bestemmingsplannen in 2013 vernieuwd én digitaal beschikbaar zijn. Daarmee wordt het voor iedereen vanuit de wagen mogelijk alle bestemmingsplannen in te zien op de computer. Het is verstandig dit te doen voordat u een andere wagen koopt of bestelt. Dat voorkomt veel ellende achteraf.
Alle bestemmingsplannen zijn via het internet te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl

Wagen te hoog

Het komt met enige regelmaat voor dat mensen een wagen hebben besteld of gekocht die niet past binnen de regels van het bestaande bestemmingsplan. Wat moet je dan doen? Ten eerste is het altijd beter dit van tevoren met de gemeente – de afdeling bouwen en wonen – te bespreken en daar te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Als er een heel oud bestemmingsplan is dan kan het dat er helemaal geen regels opgenomen zijn en dan zal de gemeente eerder mee moeten werken. In de oude bestemmingsplannen staat vaak een maximale bouwhoogte van drie meter.  Maar drie meter is, zeker als er gemeten wordt vanaf het maaiveld, en dat is meestal het geval, is tegenwoordig niet toereikend meer. Zelfs een woonwagen met een plat dak kan hieraan niet voldoen gezien de wettelijke eisen voor de minimale hoogte van de woonvertrekken en de ruimte die nodig is onder de woonwagen.
Als u een aanvraag indient voor het verbouwen of plaatsen van een woonwagen die niet past binnen het bestaande bestemmingsplan dan gaat dat als volgt verder. Als het bestemmingsplan een mogelijkheid kent van de zogenaamde binnenplanse vrijstelling (afwijking) dan zal de gemeente daar eerst naar kijken. De meeste bestemmingsplannen kennen een regel dat de burgemeester en wethouders bevoegd zijn om af te wijken van het bestemmingsplan. Meestal betekent dit dat er 10% hoger en/of groter gebouwd mag worden, mits burgemeester en wethouders dit toestaan.
Als het bouwplan dan nog niet past, zal een zwaardere procedure gevolgd moeten worden. Er zijn dan twee soorten procedures mogelijk. De eenvoudige buitenplanse kleine afwijking, de zogenaamde kruimelgevallen. Vergis u niet, het begrip kruimelgeval is een beetje misleidend. Een kantoor dat niet groter is dan 1500 m2 kan zomaar omgetoverd worden in een horecagelegenheid via een simpele procedure.  Voor zwaardere gevallen bestaat de buitenplanse afwijking met de uitgebreide procedure. We noemen dit een projectbesluit en ook daarbij zijn burgemeester en wethouders het bevoegde orgaan. De gemeenteraad dient wel een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Een dergelijke procedure duurt minimaal een half jaar.

door: Sjoerd Jaasma, advocaat woonwagenzaken

Bron: Wiel 1-2013

Reacties zijn gesloten.

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.