Opheffen standplaatsen

Gepubliceerd op 3 juli 2018 door redactie Het Wiel

Steeds vaker komen er berichten binnen van woonwagenbewoners die vertellen dat hun gemeente of woningbouwvereniging de standplaatsen wil opheffen. Soms doen ze dat via natuurlijk verloop en soms actief door mensen te dwingen te verhuizen. Wat zijn dan eigenlijk uw rechten?

‘Uitsterfbeleid’

Er zijn gemeenten die er ronduit voor uitkomen, zoals Oss en nu ook Amstelveen, en er zijn gemeenten die er niet voor uitkomen. De argumenten die door de diverse gemeenten gebruikt worden zijn nogal eens verschillend. Er zijn gemeenten die gooien het op de intrekking van de Woonwagenwet. Deze gemeenten stellen dat er geen noodzaak meer zou bestaan om te voorzien in woonwagenstandplaatsen nu de Woonwagenwet is opgeheven. De Woonwagenwet is echter al in 1999 ingetrokken. Waarom dan pas vijftien jaar later een ‘uitsterfbeleid’ gevoerd wordt is een raadsel. Overigens is dat argument ook helemaal niet juist. De Rijksoverheid heeft met het intrekken van de Woonwagenwet nooit de bedoeling gehad te komen tot een uitsterfbeleid, integendeel. Er is toen ook bepaald dat gemeenten die nog een tekort aan standplaatsen hadden dit moesten oplossen en anders zouden bepaalde wettelijk regels gewoon blijven gelden in die gemeenten. Dat valt dan toch niet te rijmen met een uitsterfbeleid.

Integratie

Er zijn gemeenten die nu nog het argument van integratie gebruiken. Zoals u weet zijn er best wel wat woonwagenlocaties die, op zijn zachtst gezegd, enigszins afgelegen liggen. Vaak aan de rand van de gemeente, op of nabij een industrieterrein of sportpark. Vaak een beetje buiten de bebouwde kom. En vaak tot ieders tevredenheid overigens. Nu zijn er gemeenten die dit aangrijpen en stellen dat het woonwagencentrum daar niet goed ligt omdat de bewoners dan niet kunnen integreren. Het woonwagencentrum moet opgeheven en er komen geen nieuwe standplaatsen terug. De bewoners moeten dan verhuizen naar “reguliere” woonwijken.

Vervangen wagens

Er zijn ook gemeenten waar men de wagens vervangt door woningen maar dan wel op dezelfde plaats of in ieder geval daar vlakbij. Vaak wordt duurzaamheid of kostenbesparing als argument gebruikt. Woningen gaan langer mee en zijn daardoor goedkoper in het gebruik. Als dit op vrijwillige basis gaat, zal niemand daar bezwaar tegen maken. Maar als het afgedwongen wordt of semiverplicht ligt dat anders. Veel gemeente verlenen geen huurwagens meer en dan wordt je al snel gedwongen tot het accepteren van een woning.

Wat zijn je rechten

Als je een standplaats huurt, wordt je net zo beschermd als iemand die een huis huurt. Je valt onder vrijwel dezelfde wettelijke bepalingen op het gebied van huurprijsbescherming en opzeggingsbescherming. Een gemeente of woningbouwvereniging kan niet zomaar de huur beëindigen. Dat kan alleen door gezamenlijke toestemming of tussenkomst van een rechter. Als de gemeente een woonwagenstandplaats wil opheffen, kan dat eigenlijk pas als deze plaats leeg staat. Het is dus zaak ervoor te zorgen dat de plaatsen niet leegkomen. Als de gemeente een standplaats wil opheffen dan hebben ze daar soms een vergunning voor nodig. Een zogenaamde onttrekkingsvergunning. Belanghebbenden kunnen daartegen procederen of mij bellen natuurlijk. Als je op de wachtlijst staat dan ben ik van mening dat je belanghebbende bent en dan heb je belang bij het behouden van zoveel mogelijk standplaatsen. Let daar dus op. Of een onttrekkingsvergunning nodig is, kunt u vinden in de Huisvestingsverordening. Niet iedere gemeente heeft er overigens één.

Hele kampje opheffen

Enige tijd geleden heb ik geprocedeerd tegen het helemaal opheffen van een woonwagencentrum dat vervangen zou worden door het bouwen van woningen. De Raad van State heeft daar toen een stokje voor gestoken omdat er helemaal geen goede ruimtelijke onderbouwing aan ten grondslag lag. Dat is nog niet zo makkelijk voor een gemeente. Je kunt je voorstellen dat de gemeente een bestemmingsplan maakt en daarin op de plek van het kampje een flatgebouw intekent. Maar dat wil niet zeggen dat ze daarmee het woonwagencentrum weg kunnen bestemmen. Het is dan ook erg belangrijk om de gemeentelijke plannen in de gaten te houden. Dat kan via de gemeentelijke pagina’s in het huis aan huisblad, zorg dat u dat ontvangt. Tegenwoordig gaat het ook vaak via het internet en maken gemeenten daarvan gebruik om besluiten te publiceren. U kunt dan meestal een abonnement nemen, via de mail of soms ook via de post, op deze publicaties. Zo kunt u in de gaten houden wat er in uw omgeving gebeurt en staat u niet voor verrassingen. Mocht u met dit soort zaken te maken krijgen, bel mij gerust.

door: Sjoerd Jaasma, advocaat woonwagenzaken

* Dit artikel werd eerder geplaatst in Wiel 3-2014

 

Reacties zijn gesloten.

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.